Regulamin 2018 2018-09-27T12:35:56+00:00

Regulamin VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”

Miejsce: Aula A, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
Termin: 6 listopada 2018 r.
Organizatorzy: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z Zakładem Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uczestnicy Konferencji: pracownicy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zakres programowy obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii i ratownictwa medycznego

Realizacja treści programowych konferencji obejmuje: wykłady.
Czas realizacji konferencji – zg. z właściwym programem; wykłady – 6:35 h.
Liczba uczestników: ok. 150 osób.

Organizacja Konferencji:
  1. Na miejsce Konferencji, uczestnik dojeżdża we własnym zakresie.
  2. Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego Konferencji przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego wykładu.
  3. Organizator zapewnia podczas Konferencji odpowiednio przystosowaną salę dla wszystkich uczestników.
  4. Organizator zapewnia Uczestnikom zimne i ciepłe napoje oraz ciastka podczas przerw kawowych oraz dwudaniowy lunch z deserem.
  5. Organizator informuje, że Konferencja będzie rejestrowana poprzez utrwalenie jej przebiegu w formie dokumentacji zdjęciowej.
  6. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne, a na zakończenie Konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
  7. Warunkiem otrzymania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu jest wypełnienie ankiety rozdanej podczas Konferencji.
  8. Organizator ma prawo odwołać Konferencję w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników.
  9. Organizator ma prawo do modyfikacji programu Konferencji.
  10. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty konferencyjnej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Potwierdzenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu uczestnictwa.
Z chwilą dokonania rejestracji Uczestnik Konferencji:

  ∙ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Zakład Ratownictwa Medycznego WUM oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z organizacją i udziałem w Konferencji, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest Administratorem Danych Osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w Konferencji. Organizator informuje, że zgoda Uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie,
a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
∙ 
wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku
z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest Administratorem Danych Osobowych i że przysługuje mu prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie tych danych jest dobrowolne ale jest warunkiem udziału w Konferencji. Organizator informuje, że zgoda Uczestnika może być cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Punkty edukacyjne:
∙ 
Ratownikom medycznym zostaną przyznane 2 punkty edukacyjne.
∙ 
Dyspozytorom medycznym uczestnictwo w konferencji umożliwia uzyskanie wpisu w książeczce doskonalenia zawodowego.

Opłata za uczestnictwo:
Udział w Konferencji jest płatny i wynosi 60 zł netto od osoby.
  ∙ Ratownicy medyczni i dyspozytorzy medyczni są uprawnieni do otrzymania faktury ze stawką podatku VAT “zw.”.
  ∙ Wszystkie osoby nieposiadające ww. statusu (np. pielęgniarze/pielęgniarki, przedstawiciele administracji medycznej itp.) zobligowane są do uiszczenia opłaty w kwocie 60 zł + 23 % VAT = 73,80 zł
lub
  ∙ złożenia oświadczenia o finansowaniu szkolenia w przynajmniej 70 % ze środków publicznych w myśl zapisów art. 5 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia
11 marca 2004 r. oraz §13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., co uprawnia do uiszczenia opłaty w kwocie netto. Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa.

Opłata za uczestnictwo zawiera:
∙ 
udział w konferencji, certyfikat, wyżywienie (lunch, przerwa kawowa), materiały konferencyjne.

Warunki płatności:
Płatność za udział w konferencji odbywa się przez dokonanie przelewu w wysokości 100% opłaty za uczestnictwo na rachunek Organizatora w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Za przyjęte zgłoszenie uznawane jest zgłoszenie, na które zgłaszający otrzymał mailową odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia i w ciągu 3 dni uiścił opłatę konferencyjną.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
j.sochacka@lpr.com.pl
tel. 665 012 825

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux